Pokyny pro autory

 
 1. Edice Folia Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis publikuje monografie, původní vědecké práce většího rozsahu, výstupy z výzkumných projektů, metodiky, review.
 2. Za původnost, originalitu a kvalitu příspěvků odpovídá autor. Jazykovou úpravu českých textů zajistí redakce, jazykovou úpravu anglických textů zajišťuje autor (příp. doklad o provedené jazykové úpravě angličtiny).
 3. Příspěvky jsou publikovány v angličtině nebo češtině, preferována je angličtina.
  Anglicky publikované práce mají rozšířený souhrn v češtině (včetně klíčových slov) a vice versa.
 4. Rukopis lektorují dva odborníci.
 5. Práce bude věcná, její rozsah nepřesáhne její obsah. Rozsah zpravidla přesahuje 100 normovaných stran, včetně tabulek, obrázků a grafů (NS – 1800 znaků/stránka) u monografie, u ostatních druhů publikací zpravidla nepřesahuje 100 normovaných stran.
 6. Pokud to povaha práce dovolí, budou získané výsledky statisticky zhodnoceny.
 7. Členění původních vědeckých prací:
  • Název česky i anglicky/Title (stručný, přesný, věcný, musí vystihnout hlavní téma co nejpřesněji, nesmí obsahovat zkratky, s výjimkou nejobecnějších jako DNA)
  • Jméno/Name autora (autorů) bez titulů (J. Novák)
  • Předmluva, příp. poděkování/Acknowledgements (poděkování je nezbytné, pokud práce vznikla za podpory grantové agentury či jiných cizích zdrojů)
  • Abstract (minimálně 25 řádků textu) + Key words (maximálně 7 slov nebo sousloví).
   V abstractu nesmí být to, co není ve vlastním textu publikace. Je kromě Summary nejdůležitější částí publikace. Nesmí v něm chybět ani přebývat žádné slovo.
  • Úvod/Introduction (uvedení do širších souvislostí, zdůvodnění potřeby sledování a publikování práce, cíl práce)
  • Materiál a metody/Materials and methods (stručný popis pokusného materiálu a metod, aby kdokoli mohl práci zopakovat,pokud se nejedná o originální metody, uvede se jen odkaz, kde byla metoda původně publikována)
  • Výsledky/Results (zhodnocení a exaktní popis dosažených výsledků, s případným uvedením statistické významnosti)
  • Diskuse/Discussion (konfrontace získaných výsledků s již dříve publikovanými pracemi, názor autora na zjištěné rozdíly, stanovisko k výsledkům, nástin potřeb budoucího řešení či významu pro rozvoj vědy, společnosti či praxe. Označení tabulek: v textu Tab. I, Tab. II, vlastní popis tabulky: I: Název tabulky. Označení obrázků a grafů: v textu Obr. 1, Obr. 2, Fig. 3, popis obrázků a grafů: 1: Název obrázku nebo grafu). Výsledky a diskuse mohou být spojeny.
  • Souhrn + klíčová slova (stručné shrnutí cíle, materiálu, metod a výsledků, bez polemiky, fakta; souhrnu bude věnována maximální pozornost, pouze souhrn je impulsem ke studování celé práce; rozsah souhrnu: minimálně pětinásobek abstractu) Povinně i v anglickém rukopisu, kde následuje za Summary.
  • Summary (povinně i v českému rukopisu)
  • Literatura (citovaná)/References (bez číslování, obsahuje pouze všechny v textu publikace citované literární zdroje, dle ČSN ISO 690, s výjimkou pořadí roku vydání za jménem autora)
  • Kontaktní adresa
   prof. RNDr. Alois Novák, CSc., Ústav aplikované matematiky, Mendelova univerzita v Brně, 613 00 Brno, Česká republika, e-mail: novak@mendelu.cz
 8. Původní vědecká práce nebo monografie z oblasti humanitních věd neobsahuje exaktní přístupy v aplikační ani metodické rovině.
  Po obsahové i formální stránce musí práce respektovat zásady obvyklé pro vědecké práce v příslušném vědním oboru. Členění práce a konkrétní názvy jednotlivých částí práce se ponechávají na autorovi.
 9. Členění monografií:
  • Název, titul česky, název anglicky (stručný, přesný, věcný, musí vystihnout hlavní téma co nejpřesněji, nesmí obsahovat zkratky, s výjimkou nejobecnějších jako DNA)
  • Jméno autora/autorů (autory publikace jsou všichni, kdo se významně podíleli na zadání práce, plánu a udělání pokusů, zpracování výsledků a jejich analýze a na napsání publikace
  • Předmluva, příp. poděkování (poděkování je nezbytné, pokud práce vznikla za podpory grantové agentury či jiných cizích zdrojů)
  • Abstract (minimálně 25 řádků textu) + Key words (maximálně 7 slov nebo sousloví)
   V abstractu nesmí být to, co není ve vlastním textu publikace. Je kromě Summary nejdůležitější částí publikace. Nesmí v něm chybět ani přebývat žádné slovo.
  • Úvod (uvedení do širších souvislostí, zdůvodnění potřeby sledování a publikování práce, cíl práce)
  • Vlastní text publikace členěný do logických kapitol s dílčími názvy (desetinné číslování)
  • Závěr
  • Souhrn + klíčová slova (stručné shrnutí cíle, materiálu, metod a výsledků, bez polemiky, fakta; souhrnu bude věnována maximální pozornost, pouze souhrn je impulsem ke studování celé práce; rozsah souhrnu: minimálně pětinásobek abstractu) Povinně i v anglickém rukopisu, kde následuje za Summary.
  • Summary (povinně i v českému rukopisu)
  • Literatura (bez číslování, obsahuje pouze všechny v textu publikace citované literární zdroje, dle ČSN ISO 690, s výjimkou pořadí roku vydání za jménem autora)
  • Rejstřík (pokud to vyžaduje druh a obsah práce)
  • Kontaktní adresa
   prof. RNDr. Alois Novák, CSc., Ústav aplikované matematiky, Mendelova univerzita v Brně, 613 00 Brno, Česká republika, e-mail: novak@mendelu.cz
 10. Rukopis připravený po formální stránce v souladu s Pokyny pro autory v edici Folia Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis je předán redakci v tištěné formě ve trojím vyhotovení a elektronické formě (CD-ROM), po obdržení posudků autor zajistí zapracování připomínek lektorů a redakce (formální připomínky redakce + jazyková úprava české publikace) a předá redakci upravený rukopis v elektronické formě (CD nebo příloha e-mailu na: folia@mendelu.cz). K publikaci zpracované v angličtině je autor povinen dodat redakci doklad o provedené jazykové úpravě angličtiny. K rukopisu přikládá autor Čestné prohlášení o původnosti publikace a o převodu autorských práv k tisku na vydavatele Mendelova univerzita v Brně v trvání jednoho roku.
 11. Formální náležitosti rukopisu
  Rukopis je psán po jedné straně listu formátu A4, má dvojité řádkování v celém textu (double spacing) včetně legend a poznámek, dodržuje šířku okrajů stránky 3 cm ve všech směrech, používá dvanáctibodové písmo (např. Times New Roman). Obrázky, grafy a tabulky jsou zařazeny buď hned za první místo v textu jejich citování, s předepsaným popisem /obrázky a grafy: arabské číslování1, 2, 3…, tabulky: římské číslování I, II, III…) nebo samostatně s přílohou Popis obrázků, grafů a tabulek (rovněž s předepsaným popisem). Vzory citace:
  a) monografie
  CHLOUPEK, O., 1995: Genetická diverzita, šlechtění a semenářství. 1. vyd. Praha: Academia, 186 s. ISBN 80-206-0434-0.
  b) publikace z vědeckých časopisů
  BENEŠOVÁ, A., ŘEZNÍČEK, V. a BLAŽEK, J., 1997: Hodnocení souboru genotypů jabloní vyselektovaných na rezistenci vůči strupovitosti (Venturia inaequalis Cke. Wint.). Acta universitatis agriculturae Mendelianae Brunensis, 46, 4: 47–56. ISSN 1211-8516.
  c) publikovaný referát
  CHOCT, M. and ANNISON, G., 1992: Anti-nutritive effect of wheat pentosans in broilers. In: MULDER, R. (ed.) Proceedings of the 19th World‘s Poultry Congres. Amsterdam: World‘s Poultry Science Association, Vol. 2, 236–240. ISBN 90-71463-57-5.
 
front cover

Aktuální vydání

ISSN 1803-2109 (Print)